ماتریس

ماتریس

شرط لازم و کافی برای اینکه ماتریسس وارون پذیر باشد اینست که دترمینان آن مخالف صفر باشد.

برای بررسی حالت دو خط نسبت به همدیگر می توان از دترمینان ماتریسی که ظرایب دو خط تشکیل میدهند استفاده کرد اگر دترمینان این ماتریس مرتبه دو مخالف صفر باشد آنگاه دو خط متقاطع اند.  و اگر دترمینان برابر صفر باشد دو خط یا برهم منطبق و یا موازی همدیگر می باشند.

توجه داشته باشید که دترمینان فقط برای ماتریسهای مربعی قابل تعریف می باشد.

توجه داشته باشید به برای تعیین دترمینان ماتریس قطری کافیست عناصر روی قطر را در هم ضرب کنیم.

دیدگاه

دیدگاههای شما به ما درارائه خدمات بهتر بسیار موثر خواهد بود*