پاسخنامه سوالات آزمایشگاه الکتریسیته

مقدار مقاوت اندازه گیری شده توسط قانون اهم بیشتر از مقاوت قطعه است، چرا؟ بعلت خطاهایی که در طول آزمایش رخ می دهد و مقاومت آمپرمتر که به صورت سری با آن مقاومت بسته می شود.

منشا اصلی وجود مقاومت چیست؟نوسانات اتم ها در داخل شبکه مولکولی

موارد استفاده از مقاومت اهمی؟وسایل الکتریکی

قانون القای فارادی ؟هرگاه قابی در یک میدان مغناطیسی حرکت کند میزان نیروی محرکه ای در /ان القا می شود که متناسب با طول قاب اندازه میدان مغناطیسی و سرعت بیرون کشیده شدن قاب است.

آیا امکان دارد جهت جریان القایی با عامل بوجود آوردنده اش در یک جهت باشد؟بله در صورت که عامل بوجود آوردنهد در حال کاهش باشد جریان القایی در همان جهت می شود تا مانع کاهش گردد.

برای جلوگیری از عبور جریان مستقیم از یک قطعه بخصوص چه باید کرد؟خازن

تعریف اسیلوسکوپ؟دستگاهی شامل صفحه مدرج محور افقی زمان و عمودی ولتاژ را بیان می کند.

از کاربردهای اسلوسکوپ در زندگی؟در بیمارستانها و کاهای الکتریکی

از کاربردهای اسلوسکوپ در آزمایشگاه؟ثبت دوره تناوب و ولتاژ مدارها

تعریف خازن؟دستگاهی برای ذخیره انرژی و وارد کردن سریع آن در مدار در موارد نیاز

کاربردهای خازن؟فلش دوربین- موبایلها

نحوه کار خازن؟بعد از اتصال در مدار بار الکتریکی از تکه مثبت باتری حرکت می کند و جوشنها برای دفع منفی می شوند و بار القایی صبب می شود روبرویی منفی شود میدان الکتریکی ایجاد می شود بنابریان بار الکتریکی با قرار گرفتن در این میدان به سرعت حرکت می کند.

ضرورت ایجاد فرکانس یکنواخت در برق شهر؟برای بهتر کار کردن ابزارهای الکترونیکی

ارجعیت فرکانس برق ۵۰ به ۶۰؟ دوره تناوب بیشتر است بنارین برای لامپهای کم مصرف و امثال آن دوره خاموشی کمتر می شود و به سرعت نمودارها ی آنها رو هم می افتند.

تاثیر دو سیم پیچ نسبت به هم به چه عواملی بستگی دارد؟جهت سیم پیچ ها- تعداد دورها- وجود هسته

از موارد استفاده سیم پیچ ها چند مورد؟مبدل- ایجاد میدان مغناطیسی یگنواخت